Pieteikšanās uz Vaiņodes neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām ar adresi Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4246 001 003, 127.2 m2 platībā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 06.12.2021- 20.12.2021. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 0.28 par 1 m2, izsoles solis ir EUR 0.05, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN.

Iznomāšanai paredzētais mērķis – ar tirdzniecību saistīta saimnieciskā darbība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi.

Izsole notiks 21.12.2021., plkst.10:00. Pieteikuma veidlapas atrodamas Vaiņodes pagasta pārvaldes priekštelpā uz galda un mājaslapā www.vainode.lv un www.grobina.lv.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar nekustamo īpašumu lietu speciālistu Oskara Jēkabsonu, tel. 26085911 vai zemeslietu speciālisti Gunu Taujēnu, tel.25906565

Author: Armands Radzuška