Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli, kad. apz. 6492 006 0491, ar nosaukumu “Taisnā iela 8A”

Rezultāti – gada 15. jūnija zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Taisnā iela 8A”, kad. apz. 6492 006 0491, 1,3906 ha platībā, Z/S “Kalni”, reģ. Nr. 42101024941, pilnvarotais pārstāvis Kaspars Kaulins, nosolīja 1ha par cenu EUR 144.83 , (17.06.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 12.p.)

 

Tehniski iemeslu dēļ mainīts izsoles datums. Izsole notiks 2016.gada 15.jūnijā plkst. 10.00.

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz zemes nomas tiesību izsoli, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 24.05.2016 līdz 07.06.2016 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Zemesgabala izmantošanas veids lauksaimniecības vajadzībām. Katrs nākamais solis EUR 2.00.  Izsole notiks 14.06.2016, plkst. 10:00.

Ar izsoles noteikumiem sīkāk varat iepazīties pie zemeslietu speciālistes G.Taujēnas, (7.kab.) vai Vaiņodes novada pašvaldības majaslapā, www.vainode.lv ,

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

Kad. apz. 6492 006 0491, ar nosaukumu “Taisnā iela 8A”, 1.3906 ha ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 768.36, sākumcena EUR 8.83 par 1 ha, nomas termiņš 5 gadi

Noteikumi (.doc)
Pielikums (.doc)

Author: Armands Radzuška