Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli kad. apz. 6492 008 0039, ar nosaukumu “Meijeri”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz zemes nomas tiesību izsoli, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 26.07.2016 līdz 09.08.2016 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir EUR 21,00 par vienu ha. Zemesgabala izmantošanas veids lauksaimniecības vajadzībām. Katrs nākamais solis EUR 2.00.  Izsole notiks 11.08.2016, plkst. 10:00.

Ar izsoles noteikumiem sīkāk varat iepazīties pie nekustamā īpašuma  speciālista O.Jēkabsona, (7.kab.) vai Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā, www.vainode.lv ,

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

Kad. apz. 6492 008 0039, ar nosaukumu “Meijeri”, 1.4 ha ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 1960.00, nomas termiņš 1 gads.

Noteikumi

Author: Armands Radzuška