Īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts Interreg Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020.gadam, ietvaros.

Vaiņodes novadā, tāpat kā daudzās citās Kurzemes pašvaldībās notiek Latvijas – Lietuvas – pārrobežu sadarbības projekta “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (VideoGuard) ieviešana. Šī projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Projektā kā partneri piedalās 14 Latvijas un 3 Lietuvas pašvaldības.

Interreg Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Konkrētā projekta mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju spēju operatīvi reaģēt un atklāt likumpārkāpumus, veicināt pārrobežu sadarbību starp institūcijām, lai padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības un tiesiskuma aizsardzību. Vaiņodes novadā projekta ietvaros ir uzstādītas vairākas videonovērošanas kameras. Trīs kameras atrodas Vaiņodē, trīs Vībiņos , bet viena pie tūrisma informācijas centra Embūtē. Visas projekta ietvaros uzstādītās kameras tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Projekta noslēguma pasākumā visas iesaistīto pašvaldību un valsts policijas pārstāvji prakstīja Nodoma vēstuli par turpmāko sadarbību.

Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 euro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 euro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 euro (15%)

Vaiņodes pašvaldībā esošo kameru uzstādīšanas izmaksas ir 11 400 euro ar PVN. ERAF līdzfinansējums 9690 euro (85%)

www.latlit.eu

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vaiņodes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Author: Armands Radzuška