Vaiņodes internātpamatskola aicina

 Līdzās Pirmsskolas izglītības programmai (kods 01011111), Pamatizglītības programmai (kods 21011111) un Speciālās pamatizglītības programmām (kods 21015611, 21015811), Vaiņodes internātpamatskola  piedāvā

 „Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētu virzienu programmu” (kods 23014111), kas piedāvā iespēju padziļināti apgūt mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē kādā no arodvidusskolām.

Joprojām piedāvājam īpašu iespēju

2016./2017. mācību gadā neklātienē mācīties 7., 8. un 9. klasē, iegūstot pamatizglītību (kods 23011113). Programma paredzēta tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ pārtraukuši mācības un nav ieguvuši pamatizglītību. Piedāvājumam nav vecuma ierobežojuma!

Atbalstu ģimenēm piedāvā atbalsta personāla speciālisti.

Skolā ir iespēja iesaistīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos.

Tiek piedāvāts labiekārtots internāts (2-4 vietīgas istabiņas)

Skolēnu uzņemšanā priekšroka tiek dota ģimenēm ar trūcīgas ģimenes statusu.

 

Sīkāka informācija pa tel. 29228885, 63464542, 63464567

vai mājas lapā www.visk.lv

Iepriekš sazinoties aicinām klātienē iepazīties ar skolu!

Author: Armands Radzuška