Vaiņodes internātpamatskolas likvidācija.

2017. gada 19. decembrī Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu slēgt Vaiņodes internātpamatskolu ar 2018. gada 15. jūniju.

Šīs skolas pastāvēšana apdraudēta tika jau ātrāk, jo valsts no 2016. gada nepiešķir internātskolām nepieciešamo finansējumu pilnā apmērā.

Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējums Vaiņodes internātpamatskolai:

  1. 2016. gadā – 22 400 EUR
  2. 2017. gadā uz 20.12.2017. – 64 286.08

Uz 19.12.2017. Vaiņodes internātpamatskolā mācās 56 skolēni.

21 skolēns no Vaiņodes novada

35 skolēni no citām pašvaldībām (Liepājas pilsēta, Jelgavas pilsēta, Rīgas pilsēta, Aizputes novads, Grobiņas novads, Saldus novads, Durbes novads.

Bērnudārza grupiņā, kura atrodas internātskolas kopmītņu ēkā, ir 18 bērni no Vaiņodes novada, 2 bērni no Durbes novada.

Internātpamatskolā tiek nodarbināti 50 darbinieki – 20 tehniskie darbinieki un 30 pedagogi.

No 2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim finansējums Vaiņodes internātpamatskolai no pašvaldības budžeta katru mēnesi:

  • 5000,00 eiro – uzturēšanas nauda
  • 2500,00 eiro – pedagogu atalgojums.

Kas kopā mēnesī ir 7500,00 eiro.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 2017. gada 12. decembrī tika saņemts iesniegums no Vaiņodes internātpamatskolas direktora ar lūgumu finansējumu turpināt līdz 31.08.2018.  Komitejas deputāti aicināja iestādei piesaistīt ekonomistu, lai palīdzētu izvērtēt situāciju un rast iespēju ietaupīt. Jo skolas uzturēšanai, pēc direktora aprēķiniem mēnesī vajadzīgs 18854 eiro, bet valsts finansējums no 2018. gada 1. janvāra ir 12208 eiro mēnesī, kas ir par 3052 eiro mazāk nekā 2017. gada septembra – decembra mēnešiem. Iztrūkstošā summa ir 6646 Eiro mēnesī. Pluss finansējums pedagogiem. Kopā 9146 eiro mēnesī – tā ir summa, kura būtu vajadzīga no pašvaldības, lai skola varētu pastāvēt. Iespējams 1774 Eiro iegūt no citām pašvaldībām no, kurām bērni mācās mūsu internātpamatskolā.

Uz 19.12.2017., kad notika Domes sēde,  atbildi bija sniegusi viena pašvaldība, kura nemaksās. Pamatojot savu lēmuma ar to, ka internātskolu uzturēšanu jāveic valstij. Un iesaka Vaiņodes pašvaldībai vērsties pie izglītojamo vecākiem par iztrūkstošās summas segšanu. Internātpamatskolas direktoram pagaidām cita risinājuma, kā tikai lūgt Vaiņodes pašvaldības atbalstu, nebija. (Atbildes no citām pašvaldībām vēl tiek gaidītas) Tādēļ tika nolemts :

  • Janvārī piešķirt 2500,00 eiro – uzturēšanas nauda
  • 1500,00 eiro – pedagogu atalgojumam
  • Ar 2018. gada 15. jūniju skolu slēgt.
  • Noteikt Vaiņodes internātskolas pirmsskolas izglītības iestādes, Vaiņodes novadā deklarētajiem audzēkņiem pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai par vienu porciju Eur 0,76. Pašvaldība apmaksā pēc Vaiņodes internātpamatskolas piestādītā rēķina.

Ja tiks rasts risinājums skolas tālākai pastāvēšanai, lēmums par slēgšanu var tikt pārskatīts.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Author: Mārtiņš Fricsons