Vaiņodes novada dome noslēgusi līgumu par  sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

 KPR_ESF_1000

Lai gan Vaiņodes novadā, gan Kurzemes reģionā kopumā palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, Vaiņodes novada dome 2016.gada 26. aprīlī parakstījusi partnerības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par dalību projektā “Kurzeme visiem”.

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.

Kopumā Kurzemes reģionā projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri, pārstāvot 20 Kurzemes reģiona pašvaldības,  1 valsts sociālās aprūpes centru un 4 bērnu aprūpes iestādes, ar kuru kontaktinformāciju var iepazīties šeit.

Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Vaiņodes novadā interesējieties pie Vaiņodes novada domes Projektu  vadītāja Oskara Zveja pa tālr. 26360817 vai projekti@vainode.lv.

 

PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU “KURZEME VISIEM”

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Projekta ieviešanas laiks: no 01.07.2015. līdz 31.12.2022.

Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 6 institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus;
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās;
 • ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas visā Kurzemes reģionā: 6 285 281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5 342 488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.

 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

inese.silina@kurzemesregions.lv

Author: Armands Radzuška