Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Embūtes meži”, kad. Nr. 6454 003 0012, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 16.27 ha ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0153.

2018. gada 18. jūlijā. atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu “Embūtes meži”, kad. apz. 6454 003 0012, 16.27 ha platībā, nekustamo īpašumu nosolīja Gatis Zvirbulis par cenu EUR 13736.00, (24.07.2018.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 9, 14.p.)

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Embūtes meži”, kad. Nr. 6454 003 0012, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 16.27 ha ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0153. Izsole notiek 2018.gada 18.jūlijā, plkst.11.30 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst. 15.00.

Izsoles sākumcena 13 600 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 1360.00  un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška