Vaiņodes novada pašvaldība atkātotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138.

Rezultāti – 2021. gada 11. jūnijā nekustamās mantas atsavināšanas izsolē “Kazbara dīķis”, kad. Nr.. 6492 004 0156, Ingūna Ziemele nosolīja  par cenu EUR 12912,00 (25.05.2021.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 11, 18.p.)

Izsole notiek 2021.gada 11. maijā, plkst.1100 Vaiņodes novada pašvaldības kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 10. maijam, plkst. 1500.

Izsoles sākumcena 12784.00 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 1278.40 un dalības maksa EUR 50.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752

Author: Armands Radzuška