Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Vaiņodes Kultūras nama daļas ēdnīcas telpu un to funkcionēšanai nepieciešamo un Iznomātāja uzstādīto neatdalāmi saistīto iekārtu nomas tiesības.

Ēdnīcas un pārējo iznomājamo telpu kopējā platība ir 400.0 m2.  Ēdnīcas telpu labiekārtojums: centralizēta apkure, elektrības padeve, ūdensapgāde un kanalizācija. Ēdnīca ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām ēdienu pagatavošanai. Nomas tiesības tiek noteiktas uz 5 (pieciem) gadiem.

 Izsole notiek 2018. gada 01. februārī plkst. 13.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē.

Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.28 (nulle euro 28 centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir EUR 0.03 (nulle euro 03 centi) par 1 m2.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška