ATKĀRTOTA IZSOLE Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ceriņu iela 12” , kad. Nr. 6492 006 0618

Ceriņu iela 12, kad. apz. 6492 006 0618, nekustamo īpašumu nosolīja Gita Šenfelde par 1532,98 EUR, (26.06.2018.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 7, 12.p.)

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ceriņu iela 12” , kad. Nr. 6492 006 0618, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv no divu dzīvokļu mājas ar kopējo platību 109.6 m2, kad apz. 6492 006 0618 001, un no zemes gabala 0.071 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0618. Izsole notiek 2018.gada 8.jūnijā, plkst.11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

2018. gada 08. jūnijā nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē par

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 07.jūnijam plkst. 15.00

Izsoles sākumcena 962.98 EUR 

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 96.30 un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752 4

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška