Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0153 sastāv no 1 stāvu četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.103 ha.

Nekustamais īpašums ar kad. nr. 6492 006 0153, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0153, 0.103 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0153 001, kas notiks 2020.gada 8.septembrī, plkst.1030 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 07.septembrim plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1278.60 EUR (Viens tūkstotis divi simti septiņdesmit astoņi euro 60 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 127.86  EUR (Viens simts divdesmit septiņu euro un 86 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška