Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad.Nr. 6492 006 0153

Nekustamo īpašumu Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0153 sastāv no 1 stāvu četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.103 ha. Nekustamais īpašums ar kad. nr. 6492 006 0153, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0153, 0.103 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0153 001.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 7.decembrim plkst. 1500.

Nekustama īpašuma – nosacītā cena noteikta 1022.88 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.

Dalības maksa EUR 20.00

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 1022.88 EUR, t.i. EUR 102.29

Kontaktpersona jautājumos par izsoles objektu –Oskars Jēkabsons, t. 63484912

Noteikumi (.doc)

Author: Rolands Mozrims