Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5 – 2, kad. Nr. 6492 900 0197

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5 – 2, kad. Nr. 6492 900 0197, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46.8  kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 129/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060584001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224002, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224003, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224004, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224005, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224006 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060584., kas notiks 2017.gada 27.aprīlī, plkst.10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 12.30 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1287.88 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 128.79 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška