Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5-8, kad. Nr. 6492 900 00227, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..

2019. gada 09.aprīlī atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5-8, kad. apz. 6492 900 0227, nekustamo īpašumu nosolīja Jurijs Beloivans, par EUR 3070.00 (30.04.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 5, 7.p.)

Izsole notiek 2019.gada 9. aprīlī, plkst.12.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 8. aprīlim, plkst. 15.00.

Izsoles sākumcena 1186 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 118.60  un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752

Author: Armands Radzuška