Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas Ford Transit atkārtotas pārdošanas izsole

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (turpmāk – Manta): automašīna, kravas kaste, marka: FORD, modelis: TRANSIT, reģ.Nr. FS 3115, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole). Izsolīta tiek katra manta atsevišķi, ievērojot šajā punktā norādīto secību.
1.2. Izsole tiek organizēta ar mērķi veicināt godīgu konkurenci automašīnu pirkšanas- pārdošanas tirgū, tādejādi sekmējot Vaiņodes novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus no savā īpašumā esošajām atsavināmām kustamām Mantām.
1.3. Izsoles rīkotājs – ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu izveidota izsoles komisija.
1.4. Izsole notiek 2016.gada 16.augustā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.
1.5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.6. Maksāšanas līdzeklis – euro.
1.7. Izsoles solis – EUR 00
1.8. Mantas sākumcena:
1.8.1. automašīnai FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 1124.61 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 236.17, kopā EUR 1360.78;
1.9. Lai piedalītos izsolē, Dalībniekam līdz reģistrācijai uz izsoli ir jāiemaksā dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) apmērā ar norādi “Dalībai FORD TRANSIT izsolei”, un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības EUR 112.46, summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 23.62, kopā EUR 136.08, ar norādi “Nodrošinājuma nauda automašīnas marka izsolei”.
1.10. Punktā 1.3. minētie maksājumi veicami AS SEB bankā – kods: UNLALV2X, konts: LV33 UNLA 0012 0111 3065 0 vai AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA 0551 0177 2752 4 vai Vaiņodes novada domes kasē Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, LV-3435, ar norēķinu karti.

Sīkāk noteikumos (.doc)

IMG_3372

Author: Armands Radzuška