Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71320000-7 (galvenais priekšmets ). Iepirkuma priekšmets ir 4 (četri) Vaiņodes novada pašvaldībā esošie ceļu posmi atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Fond fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Vaiņodes novadā” ietvaros.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada Dome;

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;

Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;

 

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.02.2016. plkst 11.00 augšminētajā adresē.

 

Tālr. 63464954, fakss 63407924.

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

 

Author: Armands Radzuška