„Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkuma nosaukums: „Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr: VND-2016/14. Vērtēšanas kritērijs: Piedāvājums par zemāko cenu.

Iepirkums sadalīts 4 daļās:

  1. Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Ozoliņi – Bieranti – Ošlapiņas” pārbūve, kopgarums 1,110 km;
  2. Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Ozoliņi – Jaunvītoliņi” posma pārbūve, kopgarums 0,785 km;
  3. Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Krieviņi, – Lāčplēši, – Auguste” pārbūve, kopgarums 3,150 km;
  4. Vaiņodes novada pašvaldības Embūtes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Dēsele – Jaunšķieri” posma pārbūve, kopgarums 0,250 km.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2016. gada 29. decembra plkst. 11:00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

Nolikums ar grozījumiem – pielikums (.doc)
Nolikums ar grozījumiem (2016.g. 8.dec.) – pielikums (.doc)
Tāmes ar grozījumiem (2016.g. 8.dec.) (.xls)
Tehniskie projekti (.pdf)
Jautājumi un atbildes (.pdf)

 

 

 

Author: Armands Radzuška