Posted in Bez tēmas

Muzeju nakts 2013.

Posted in Bez tēmas

Lāpu skrējiens Vaiņodes novadā!

Posted in Bez tēmas

Sporta diena – 2013

Posted in Bez tēmas

Tūrisma centrs bildēs.

Posted in Bez tēmas

Pārdomas par praksē paveikto Embūtes tūrisma informācijas centrā.

Embūtes tūrisma centrs kā pašvaldības īpašums darbojas kopš 2012. gada. Tūrisma centrā ir iespējams saņemt informāciju par tuvumā esošajiem apskates objektiem, apskatīt Embūtes senlejas maketus, izstādes, kā arī saņemt brošūras. Tūrisma centrs viesiem piedāvā iznomāt

Posted in Bez tēmas

Embūtes tūrisma centru apmeklē tūkstošais viesis.

Embūtes tūrisma informācijas centrā šosezon Adrians Geirards no Francijas tika pie pārsteiguma balvas kā tūkstošais apmeklētājs. Viņš ceļo viens un 5 nedēļās savā „Range Rover” (kur visa nepieciešamā iedzīve ir līdzi) apceļo Eiropas valstis. Embūti, kā apskates vietu

Posted in Beigušies iepirkumi

Iepirkums publisko iepirkuma likuma 8.¹ panta kārtībā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkā”.

Noslēdzies! Identifikācijas Nr. VND-2013/5/KPFI Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Vaiņodes internātpamatskolas iepirkuma līguma slēgšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju

Posted in Bez tēmas

Būvvaldes informācija

  Tabulas par būvvaldes lēmumu. Vaiņodes novadā izsniegtās būvatļaujas, 2015.gads. Liepājas reģionu novadu būvvaldes lēmumi par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju, kas veikti sākot ar 2014. gada 01. oktobri.  ARHĪVS! Būvvaldes iesniegtie būvniecības

Posted in Bez tēmas

Ekspluatācijā pieņemti objekti

Ekspluatācijas pieņemšanas datums Objekta adrese Objekta nosaukums/funkcija      

Posted in Bez tēmas

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas

Pieprasījuma iesniegšanas datums Objekta adrese Būvniecības veids/plānotā būves funkcija Būvatļaujas, vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās datums  27.06.2012.  Celtnieku iela 4-5, Vaiņodē  Īslaicīgās lietošanas būves –malkas šķūņa

Posted in Bez tēmas

Iesniegtie un akceptētie būvprojekti

Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvprojekta nosaukums Akcepta vai akcepta atteikuma datums  22.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 3251 Z-2 „Vecpakuļi” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  29.07.2013.  29.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes

Posted in Bez tēmas

Iesniegtie būvniecības iesniegumi

Iesniegšanas datums Objekta adrese Būvniecības veids/plānotā būves funkcija Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)  26.06.2013.  “Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Pēcfermentācijas atlieku glabātuves

Posted in Bez tēmas

JAUNAIS BŪVNIECĪBAS REGULĒJUMS

2014.gada 1.oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību. Liepājas reģiona novadu būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo

Posted in Bez tēmas

Vaiņodes novada pašvaldības būvvalde

Būvvaldes funkciju ir deleģēts veikt Priekules novada pašvaldībai Saite uz Priekules mājas lapas būvvaldes sadaļu. Būvinspektors: Andris Vaivars m.t.: 26524249 pieņemšanas laiks: katru piektdienu, no plkst. 10:00 līdz 13:00 Deleģēšanas līgums (.pdf)Vienošanās deleģēšanas

Posted in Bez tēmas

PII “Zīlīte” piedalās dziedāšanas konkursā “Cīravā”

Posted in Bez tēmas

Māmiņdienas koncerts grupā “Bitītes”

Posted in Bez tēmas

Drošības diena aprīlī.

Posted in Projekti

LEADER projekts „Vaiņodes tautas tērpu izgatavošana” noslēdzies.

2013. gada 15. maijā beidzās Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Vaiņodes tautas tērpu izgatavošana”. Projekts tika uzsākts 2012. gada 8. jūnijā. Projekta ietvaros tika izgatavoti 12 vīriešu un 30 sieviešu Vaiņodes tautas tērpu komplekti.

Posted in Projekti

Ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tika īstenots projekts.

No 2013. gada 1. februāra līdz 3013. gada 31. jūlijam Vaiņodes novada dome īstenoja projektu Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu

Posted in Projekti

Projektu konkurss „Darīsim paši 2014” noslēdzies.

Ir realizēti visi projektu konkursa „Darīsim paši” ietvaros realizētie projekti. Un šogad tie bija sekojoši: „Rakstniekam Jēkabam Janševskim 150”, kura ietvaros tika noorganizēts rakstniekam Jēkabam Janševskim veltīts pasākums Bakūzes muižā. Realizēja Mārīte Ramša ar