Izsole uz zemes gabalu nomu Embūtes pagastā.

Pieteikšanās uz nomas tiesībām.

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 30.12.2014 (ieskaitot). Nomas maksas sākuma cena ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1,42 Eur par gadu.

Sekojošie zemes gabali:

Embūtes pagastā

1.      Kad.apz. 6454 004 0193, ar nosaukumu “Lauku ganības”, 9,7 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 4941,54, sākumcena EUR 74,12.

2.      Kad.apz. 6454 004 0173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”, 3,9, ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 2730,00, sākumcena EUR 40,95.

Gadījumā, ja piesakās vairāk kā viens pretendents uz sekojošajiem zemes gabaliem, tiek rīkota nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli, kur sākumcena ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1,42 EUR par gadu.

Pielikumā kartes

.

Author: Armands Radzuška