Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē””.

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND-2012/5/KF. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 19. aprīlim plkst 11:00. Vaiņodes novada domē, augšminētajā adresē.
Iepirkums tiek veikts realizējot projektu “Ūdens ieguves vietas sakārošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.” (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017).

Iepirkums tiek veikts realizējot projektu “Ūdens ieguves vietas sakārošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.” (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017).

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500

Ievietots: 03.04.2012.

.

Author: Mārtiņš