Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, izsludina iepirkuma procedūru būvniecības pakalpojumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND-2012/4/KF.

Iepirkuma priekšmets ir notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdensvada izbūve, pašteces un spiedvadu kanalizācijas tīkla izbūve Vaiņodes ciematā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 23. aprīlim plkst 11:00. Vaiņodes novada domē, augšminētajā adresē. Iepirkums tiek veikts realizējot projektu “Ūdens ieguves vietas sakārošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.” (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017).

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500

Ievietots: 23.03.2012.

.

Author: Mārtiņš