Cirsmas izsole nekustamajā īpašumā „Krūklīši”

Vaiņodes novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai cirsmu ar kopējo platību 4.37 ha, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krūklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izsole notiks 2017.gada 14.septembrī, plkst.1100 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā. Izzāģējamais kokmateriāls – 1119.48 m³.

Izsoles sākumcena EUR 41 000 (četrdesmit viens tūkstotis euro 00 centi)

Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams katru darba dienu Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv

Noteikumi (.doc)

1. skice (.pdf)

2. skice (.pdf)

Author: Armands Radzuška