Vaiņodes novada pašvaldība līdzdarbosies pieaugušo izglītības projektā

Šā gada augustā Vaiņodes novada dome noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Iesaistoties projektā, pašvaldība ir uzņēmusies vairāku aktivitāšu īstenošanu, t.sk.,  mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošanu pašvaldības teritorijā, nodarbināto iedzīvotāju informēšanu par karjeras konsultanta pakalpojumiem un nodarbināto iedzīvotāju (vecumā no 25 gadiem) informēšanu un iesaisti projektā.

Projekta mērķa grupā ietilpst nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, t.sk., ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Projekta ietvaros ir paredzēts daudzveidīgs atbalsts:

–  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve;

–  karjeras konsultanta pakalpojumi;

–  ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;

–  papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:

o    nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti,

o    atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Mācību izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem – pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, un 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm Vaiņodes novadā varēs saņemt pie projekta koordinatores no pašvaldības puses Ilzes Strēles, e-pasts: turisms@vainode.lv.

Ar visām projekta aktivitātēm var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Pieaugušo izglītība”. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Ilze Strēle

Projektu vadītāja asistente

Author: Armands Radzuška