Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0122 0,6 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 13.oktobrī plkst. 11.30, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 69 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

Noteikumi (.pdf)

Avots – http://www.priekulesnovads.lv/izsoles/Dienvidkurzemes-novada-pasvaldiba-organize-nomas-tiesibu-mutisko-izsoli-ar-augsupejosu-soli-zemes-vienibai-Jasmini-Kaletu-pagasta-Dienvidkurzemes-novada

Author: Armands Radzuška