Izsludina konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem.

Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt bāriņtiesas darbību atbilstoši amata pienākumiem, normatīvo aktu prasībām un Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas nolikumam;
 • nodrošināt iestādes darbības nepārtrauktību, aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnē;
 • pildīt amata pienākumus atbilstoši Bāriņtiesu likuma IV nodaļā Bāriņtiesas kompetence noteiktām prasībām un pilnvarām;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja nozīmētu rīkojumu un izsniegtu pilnvarojumu pārstāvēt bāriņtiesas intereses tiesās;
 • veikt apmeklētāju pieņemšanu un dokumentu sagatavošanu un piedalīties iesniegumu izskatīšanā;
 • iesniegt bāriņtiesas priekšsēdētājai priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst bāriņtiesas kompetencē;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumu izdarīt apliecinājumus un veikt Bāriņtiesu likumā minētos notariālos uzdevumus;
 • noformēt bāriņtiesas lēmumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un termiņam.

Mēnešalga – 1564 eiro.

Darba vieta – Grobiņa.

Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekļa galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt bāriņtiesas darbību atbilstoši amata pienākumiem, normatīvo aktu prasībām un Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas nolikumam;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas rezolūciju veikt darbības un uzdevumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām amata pilnvarām savā darbības teritorijā;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja nozīmētu rīkojumu veikt bāriņtiesas sēžu priekšsēdētāja pienākumus;
 • veikt amata pienākumus atbilstoši Bāriņtiesu likuma IV nodaļā Bāriņtiesas kompetence noteiktām prasībām un pilnvarām;
 • veikt apmeklētāju pieņemšanu darbības teritorijā un saskaņā ar dokumentu deleģēšanu un aprites kārtību veikt dokumentu apstrādi/sagatavošanu bāriņtiesas administratīvās lietvedības ietvaros;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumu un izsniegtu pilnvarojumu pārstāvēt Bāriņtiesas intereses tiesās, izdarīt apliecinājumus un veikt Bāriņtiesu likumā minētos notariālos uzdevumus;
 • noformēt bāriņtiesas lēmumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un termiņiem;

Mēnešalga – no 1071 līdz 1190 eiro.

Darba vieta – Dienvidkurzemes novads.

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātam:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteikto ierobežojumu, ieņemt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu, neesamība;
 • augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja tos pielietot praksē;
 • izpratne un zināšanas par bāriņtiesu darbu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • augsta stresa noturība un prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā pamatapmācības programma, kas noteikta Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību”;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Prasības bāriņtiesas locekļa amata kandidātam:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • Bāriņtiesu likuma 11. pantā minēto šķēršļu ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • augsta stresa noturība un prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • priekšrocības pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu, kuriem ir pieredze bāriņtiesas darbā un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, un kuri ir ieguvuši B kategorijas autovadītāja apliecību. 

Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikumu amatam/motivācijas vēstuli;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu aprakstu – CV ar obligātu norādi uz pieredzi un    zināšanām  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes (papildus izglītība, apmācības).

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu un/vai bāriņtiesas locekļa amatu” var iesniegt līdz 2021. gada 19. oktobrim:

 • sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2021. gada 19. oktobrim plkst.12:00, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
 • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības apvienoto pašvaldību “Valsts un pašvaldības vienotiem klientu apkalpošanas centriem” to darba laikā;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: personals@dkn.lv.

Author: Armands Radzuška