Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu.

Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja galvenie amata pienākumi:

 • vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu;
 • nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;
 • organizē bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
 • nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;
 • pārvalda bāriņtiesas finanšu, personāla un citus resursus;
 • īsteno citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras

Mēnešalga – no 1647 līdz 1917 eiro.

Darba vieta – Grobiņa

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidātam:

 • ir Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteikto ierobežojumu, ieņemt bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu, neesamība.

Pretendentam papildus izvirzītās prasības:

 • augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja tos pielietot praksē;
 • izpratne un zināšanas par bāriņtiesu darbu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • prasme plānot un organizēt savu un citu darba laiku, resursus un procesus;
 • augsta stresa noturība un prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;

Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikumu amatam/motivācijas vēstuli;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu aprakstu – CV ar obligātu norādi uz pieredzi un    zināšanām  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes (papildus izglītība, apmācības).

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  amatu” var iesniegt līdz 2021.gada 7.oktobrim:

 • sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2021.gada 7.oktobrim plkst.12:00, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
 • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības apvienoto pašvaldību “Valsts un pašvaldības vienotiem klientu apkalpošanas centriem” to darba laikā;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: personals@dkn.lv.

Ar atklāta konkursa nolikumu “Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam” var iepazīties Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi.

Author: Armands Radzuška