Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības iestādes “Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde” (turpmāk – Komunālā pārvalde) vadītāja amata vietu.

Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes vadītāja galvenie pienākumi:
• plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt Komunālās pārvaldes darbu;
• atbildēt par Komunālajai pārvaldei noteikto uzdevumu un funkciju izpildi;
• sagatavot un iesniegt pamatotu budžeta līdzekļu pieprasījumu Domei, administrēt Pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti Komunālās pārvaldes uzdevumu un citu deleģēto funkciju veikšanai, rīkoties ar Komunālās pārvaldes mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošināt materiālo vērtību saglabāšanu;
• izveidot un uzturēt Komunālās pārvaldes lietu nomenklatūru un nodrošināt dokumentu glabāšanu un arhivēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• izdot iekšējos normatīvos aktus, dot rīkojumus un norādījumus Komunālās pārvaldes darbiniekiem;
• apsaimniekot Komunālās pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus sadarbībā ar pagastu pārvaldēm;
• organizēt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, uzturēšanu un tehniskā stāvokļa apsekošanu;
• pārraudzīt un organizēt pagaidu algotos sabiedriskos darbus un to darbinieku nodarbināšanu;
• slēgt darba un saimnieciskos līgumus, parakstīt citus dokumentus Komunālās pārvaldes vārdā;
• veidot komisijas, tajā skaitā pastāvīgi darbojošos publisko iepirkumu komisiju, darba grupas citu Komunālās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai un atzinumu sniegšanai;
• nodrošināt Komunālās pārvaldes personāla vadību, pieņemt darbā un atbrīvot no darba Komunālās pārvaldes darbiniekus, noteikt viņu kompetenci un atbildību, apstiprināt amata aprakstus;
• sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
• pārstāvēt Komunālo pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu iestādēs, attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām;
• sniegt Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus Komunālā pārvaldes darbības jautājumos;
• normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt sabiedrības informēšanu par Komunālā pārvaldes darbību;
• izveidot Komunālā pārvaldes iekšējās kontroles sistēmu;
• nodrošināt lietojumprogrammu ieviešanu un lietošanu Komunālā pārvaldes darbā.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams vadības zinībās vai tiesību zinātnē vai inženierzinātnēs);
• vismaz 3 (trīs) gadu pieredze vadošā amatā ar vadības funkciju un procesu organizēšanā;
• vismaz 3 (trīs) gadu pieredze publiskās pārvaldes darbā, t.sk. veikti līdzvērtīgi Komunālās pārvaldes vadītāja amata pienākumi;
• pretendents prot vismaz vienu svešvalodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendentam papildus izvirzītās prasības:
• praktiskā darba pieredze ar publiskajiem iepirkumiem;
• praktiska pieredze darbā ar lietvedības un resursu vadības programmām;
• līdera dotības un vadības spējas;
• labas saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes;
• spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu;
• spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
• izpratne par pašvaldības darbu un pašvaldības iestādes finansēšanas kārtību;
• prasmes strādāt ar datorprogrammām (Microsoft Office).
Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:
• pieteikums amatam/motivācijas vēstule;
• nolikuma prasībām atbilstošu izglītības un papildu izglītības dokumentu kopijas;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV ar obligātu norādi uz pieredzi, valodu prasmju līmeni, izglītību un papildu izglītību (kursi, semināri, apmācības u.c.), norādot to apjomu akadēmiskās stundās;
• citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi
• Komunālās pārvaldes attīstības koncepciju līdz 3000 rakstu zīmēm, nepārsniedzot divas A4 lapas datorrakstā;
• pretendents papildus var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.

Mēnešalga – līdz 1917 eiro.
Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes vadītāja amatu ” var iesniegt līdz 2021.gada 22.novembrim:
• sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2021.gada 22.novembrim, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
• personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldībā apvienoto pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem tā darba laikā;
• ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: personals@dkn.lv.

Ar atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu pašvaldības iestādes “Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde” vadītāja amata vietu var iepazīties Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi.

Author: Armands Radzuška