„Infrastruktūras objekta “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi” Identifikācijas Nr: VND-2017/8.

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, informē, ka iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Infrastruktūras objekta  “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi” Identifikācijas Nr: VND-2017/8, par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Ventars”, reģ Nr. 40003722307, Strapiņu iela 10, Strapiņi, Ādažu novads, LV  2164

Līgumcena EUR 78 440.64 bez PVN

Iepirkums tika rīkots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.  Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

Iepirkumu komisijas lēmums (.pdf)
Noslēgtais līgums (.pdf)

Author: Armands Radzuška