IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Lauku ganības” 2.42 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 004 0193, nomas tiesību iegūšanai

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Lauku ganības” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, 2,42 ha platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
 2. Izsole notiek ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.
 3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu ” likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
 4. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja RĪKOJUMU izveidota zemesgabalu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 5. Kontaktpersona jautājumos par izsoles Objektu – G. Taujēna, tel. 63484912.
 6. Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli ir no 29.02.2016.-11.03.2016. iesniedzot pieteikumu Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē. (2. pielikums)

6.1. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 16.03.2016, plkst. 10:00

 1. Izsoles veids –mutiska, ar augšupejošu soli.
 2. Izsoles objekts – zemes vienība „Lauku ganības” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, 2.42 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai. Atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.
 3. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.
 4. Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta un 04.04.2013 ir reģistrēta zemesgrāmatā, Embūtes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000519833, zemes vienība pieder Vaiņodes novada pašvaldībai.
 5. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 8.40 (bez PVN). Izsoles solis ir EUR 2,00 (bez PVN). Nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
 6. Informācija par nomas tiesību izsoli tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv , pēc Vaiņodes novada domes lēmuma pieņemšanas.

Tālāk pielikumā (.doc)

Author: Armands Radzuška