IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Garnizons”, 6.74 ha platībā ar kad. apz. 6492 007 0176 nomas tiesību iegūšanai

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Garnizons” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0176, 6.74 ha platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
 2. Izsole notiek ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.
 3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu ” likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
 4. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja RĪKOJUMU izveidota Zemesgabalu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 5. Kontaktpersona jautājumos par izsoles Objektu – G. Taujēna, tel. 63484912.
 6. Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli ir spēkā no 29.02.2016-11.03.2016, iesniedzot pieteikumu Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē.

6.1. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 16.03.2016, plkst. 10:00

 1. Izsoles veids –mutiska, ar augšupejošu soli.
 2. Izsoles objekts – zemes vienība „Garnizons” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0176, 6,74 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.
 3. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.
 4. Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un nav reģistrēta zemesgrāmatā un ar 19.02.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 1.1. p.) zemes vienība piekrīt pašvaldībai.
 5. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir EUR 11.25 (bez PVN). Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir EUR 2,00 (bez PVN).
 1. Informācija par nomas tiesību izsoli tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv , pēc Vaiņodes novada domes lēmuma pieņemšanas.

Tālāk pielikumā (.doc)

Author: Armands Radzuška