IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Pie pakalniem” 1.93 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 003 0062, nomas tiesību iegūšanai

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Pie pakalniem” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0062, 1.93 ha platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
 2. Izsole notiek ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.
 3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu ” likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
 4. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja RĪKOJUMU izveidota Zemesgabalu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 5. Kontaktpersona jautājumos par izsoles Objektu – G. Taujēna, tel. 63484912.
 6. Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli ir no 29.02.2016.-11.03.2016. iesniedzot pieteikumu Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē. (2. pielikums)

6.1. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 16.03.2016, plkst. 10:00

 1. Izsoles veids –mutiska, ar augšupejošu soli.
 2. Izsoles objekts – zemes vienība „Pie pakalniem” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0062, 1.93 ha platībā, izmantošanas mērķis – zemes, uz kurām galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.
 3. Zemes nomas līguma termiņš 1 (viens) gads.
 4. Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta nav reģistrēta zemesgrāmatā ar 26.09.2008. Embūtes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.9, ) zemes vienība izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
 5. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 4.13 (bez PVN). Izsoles solis ir EUR 2,00 (bez PVN). Nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
 6. Informācija par nomas tiesību izsoli tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv , pēc Vaiņodes novada domes lēmuma pieņemšanas.

Tālāk pielikumā (.doc)

Author: Armands Radzuška