Rezultāti izsolei uz zemes gabalu “Krustkalna Grantsbedres”

2016.gada  19.janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu “Krustkalna Grantsbedres” 3.4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0090, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.

“Krustkalna Grantsbedres”, kad. apz. 6454 003 0090, 3.4 ha platībā, Z/s “Sproģi”, nosolīja 1ha par cenu EUR 11.56 (vienpadsmit euro 56 centi), (28.01.2016. Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 19.p.)

Author: Armands Radzuška