“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/2/KPFI) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Dzintars AB”, reģ.Nr.42103038221, Kungu iela 51, Liepāja, LV 3471
Līgumcena: EUR 152 802,96 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas sēdes protokols.
Noslēgtais līgums.

Author: Mārtiņš