Konkursa „Darīsim paši 2020”, 2. kārta

1.1.  Konkursu  „Darīsim paši”  (turpmāk –  Konkurss) organizē Vaiņodes novada  dome,  reģ. nr. 90000059071,  Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.

1.2. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti. 

1.3. Konkursā var piedalīties: 

1.3.1. ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums; 

1.3.2. fizisku personu, novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.

1.4.  Viens  pretendents  var  iesniegt  neierobežotu  skaitu pieteikumu,  bet  atbalstīts vienam pretendentam var tikt tikai viens projekts.

1.5.  2020. gada Konkursā tiek atbalstīti projekti gan sabiedrisko un izglītojošo pasākumu Vaiņodes novada iedzīvotājiem organizēšanas jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno vairākas jomas), gan vides sakārtošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas).

1.6. Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem  nosacījumiem: 

1.6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; 

1.6.2. tam nav peļņas gūšanas rakstura; 

1.6.3. projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā. 

2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

2.1. Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020. gada 1. decembrim

2.2. 2.kārtas piešķirtā finansējuma  kopējā summa ir EUR  1050.00

2.3. Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700.

2.4. Projekta attiecināmās izmaksas:

2.4.1. materiālu un materiālās izmaksas.

2.4.2. speciālistu, mākslinieku  algošana,

2.4.3. pakalpojuma pirkšana,

2.4.4. nomas un īres izmaksas

2.4.5. Transporta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir tiešā veidā saistītas ar kādu no projekta ieviešanas aktivitātēm (piemēram, materiālu, iekārtu atvešana, degvielas atmaksa uzaicinātiem dalībniekiem).

2.5. Projekta neattiecināmās izmaksas:

2.5.1. administrācijas un projekta vadības izmaksas;

2.5.2. transporta un sakaru izdevumi, kas saistīti ar projekta administrēšanu.

2.5.3. bankas izdevumi (konta uzturēšanas, pārskatījumi u.c.);

2.5.4. autortiesības.

2.6.  Vaiņodes novada  dome  pēc  līguma  parakstīšanas  ar  projekta  realizētāju 5  (piecu)  darba  dienu laikā  ieskaita  projekta  finansējumu  par attiecīgo summu  projekta koordinatora norādītajā bankas kontā;

3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 

3.1. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām: 

3.1.1. datorrakstā vai salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1); 

3.1.2. grupas dalībnieku saraksts (pielikums Nr. 2) ar pašu dalībnieku parakstiem.(neformālajām grupām); 

3.1.4. cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot. 

3.2. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Vaiņodes novada domes mājas lapā www.vainode.lv, sadaļā „Projekti” .

3.3. Projekts tiek izsludināts  2020. gada 29. jūlijā, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  2020. gada 17. augusts,  plkst. 16:00. Projektu pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti.

3.4. Punktā 3 minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā, slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu (Vaiņodes novada dome, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435,  vai  nogādājot  personīgi Vaiņodes novada domē).  Uz  aploksnes jābūt norādei:  Projektu konkursam  „Darīsim paši 2020” ,kā  arī  iesniedzēja nosaukumam un kontaktinformācijai.

3.5. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija: 

3.6.1. konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu: projekti@vainode.lv , tālruņiem 63464500 vai 26360817 vai personīgi pie Oskara Zveja.

3.7. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus atpakaļ neizsniedz. 

4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana 

4.1.  Konkursa  žūrija, 5 cilvēku sastāvā, kuras  sastāvā  ir 4 Vaiņodes novada domes Sociālo, kultūras un izglītības lietu komitejas pārstāvji un novada domes projektu vadītājs,  izvērtē  projektus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 

4.2.  Žūrija  ir  lemttiesīga,  ja  izvērtēšanas  sanāksmē  piedalās  vismaz  trīs  komisijas  locekļi. Vērtējumu par  iesniegtajiem  projektu pieteikumiem  sniedz  visi  žūrijas  locekļi  (piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pastu); 

4.4. Komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot katram no tiem punktus pēc šādiem kritērijiem:

4.4.1. vietējo iedzīvotāju un/ vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība; (0-15 punkti)

4.4.2. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu; (ieguvēju skaits, projekta mērogs.) (0-10 punkti)

4.4.3. projekta ilgtspēja; (projekta paliekošās vērtības) (0-5 punkti)

4.4.4. projekta idejas izklāsts, pamatojums; (projekta iesniedzēja spēja pamatot vajadzību) (0-5 punkti)

4.4.5. projekta oriģinalitāte; (jaunu metožu, pieejas, jaunu iespēju ieviešana) (0-5 punkti)

4.4.6. projekta pieteicēja resursi projekta ieviešanai; (projekta iesniedzēja spēja veikt iecerēto) (0-5 punkti)

4.4.7. projekta budžeta efektivitāte, līdzfinansējuma pieejamība; (prasītās summas izlietojuma efektivitāte.) (0-5 punkti)

4.4.8. 2 papildpunkti tiks piešķirti tiem projektiem un to projektu īstenotājiem, kuri realizē jauniešu interesēm atbilstošus projektus.

4.4.9. Konkursa žūrijas katrs dalībnieks iesniegtos projektus vērtē individuāli, sakārtojot tos prioritārām secībā atbilstoši savam vērtējumam, piešķirot attiecīgu punktu skaitu. Atbalstīti tiek tie projekti, kuri saņem lielāko punktu skaitu pieejamā  finansējuma robežās.

4.4.10. Vienādu punktu gadījumā priekšroka ir tiem projektiem, kuri saņēmuši augstāku vērtējumu šā nolikuma 4.4.1. un 4.4.2. punktos minētajos kritērijos.

Šajā gadījumā principam „darīsim paši” būs galvenais uzsvars. Jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts.

4.5. Nepieciešamības gadījumā, lai pilnvērtīgāk izvērtētu, kādu no vērtēšanas kritērijiem un iepazītos ar iesniedzēja iespējām projektu realizēt, žūrija var organizēt tikšanos ar iesniedzēju pārstāvjiem, lai klātienē pārrunātu, kā paredzēts projektu īstenot  un  nepieciešamos finansu resursus,  

Tikšanos saskaņos ar kontaktpersonu. Vēlams,  lai tikšanās  laikā  piedalītos  vēl  kāds  no  grupas  biedriem.  Tas  nodrošinās  to,  ka  žūrija iegūs pilnīgāku informāciju.

4.6. Izvērtēšanas gaitā var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par projektu vai tā īstenotājiem.

4.7. Komisija  izvērtēšanas  gaitā  var  piedāvāt  samazināt  projekta  budžetu vai  vienoties  ar projekta  iesniedzēju par  izmaiņām  projekta  aktivitāšu plānā  un  budžetā,  lai  efektīvi  izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus.

  • Pēc pieteikumu izvērtēšanas un apmeklējumiem žūrijas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātu un par finansējuma piešķiršanu konkrētu konkursam pieteikto projektu realizēšanai.
    • Komisijas lēmums par finanšu sadalījumu tiek virzīts uz Vaiņodes novada domes sēdi apstiprināšanai.

4.9. Konkursa  rezultāti  tiks  paziņoti   projektu iesniedzējiem līdz 2020.  gada 24. augustam pa pieteikumā  norādīto  e-pastu vai  tālruni. Rezultāti  būs  pieejami interneta mājas lapā www.vainode.lv  sadaļā “Projekti”.

4.9. Ar  apstiprināto  projektu iesniedzējiem  Vaiņodes novada  dome  slēgs  līgumu (pielikums Nr. 4) par  projekta īstenošanu.

4.10. Pēc projekta īstenošanas  īstenotājam līdz 2020. gada 31. decembrim jāiesniedz noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (pielikums Nr. 3), pievienojot grāmatvedības dokumentu oriģinālus. Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 01.12.2020. Ja projekta iesniedzējs nespēj realizēt projektu, jāveic saņemtā finansējuma atmaksa. 

4.11. Ja projekta iesniedzējs objektīvi pamatojamu iemeslu dēļ nav spējis izpildīt projekta uzdevumus pilnā apjomā līdz 4.10. punktā minētajam termiņam, īstenotājs ir tiesīgs lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

4.12.Konkursa žūrija var lemt par pagarinājuma piešķiršanu vai naudas līdzekļu atmaksu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

Author: Armands Radzuška