Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 9.67 ha platībā.

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par minēto neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 30.07.2020 – 13.08.2020. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 8.88 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš 31.08.2025. Izsole notiks 14.08.2020., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Author: Armands Radzuška