JAUNAIS BŪVNIECĪBAS REGULĒJUMS

2014.gada 1.oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību.

Liepājas reģiona novadu būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no šī gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti Plānošanas un arhitektūras uzdevumi (turpmāk – PAU). Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā. Pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas, Būvvalde viena mēneša laikā izdos būvatļauju, kurā norādīs projektēšanas nosacījumus detalizētai projekta izstrādāšanai un nosacījumus būvdarbu uzsākšanai. Par  attiecīgo nosacījumu izpildi  pasūtītājam būs nepieciešams saņemt Būvvaldes atzīmi, kas apliecinās konkrēto nosacījumu izpildi. Tikai pēc konkrēto atzīmju saņemšanas, un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītājs varēs uzsākt būvdarbus.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz PAU, kas izsniegts līdz 2014.gada 1.oktobrim,  būs tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu).

Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam būs atļauts šādu agrāk izsniegtu dokumentu derīguma termiņa laikā:

  • plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU derīguma termiņš 2 vai 4 gadi),
  • tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš – 2 gadi).

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts PAU, Būvvaldē būs jāiesniedz:

  • speciālajos būvnoteikumos noteikto iesniegumu (veidlapa),
  • atbilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus.

Būvvalde izdos būvatļauju:

  • projektēšanas nosacījumos norādot jau iepriekš  PAU noteiktās prasības,
  • no jauna norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, izvērsto skiču projektu (PAU derīguma termiņa laikā), Būvvalde izdos būvatļauju, projektēšanas nosacījumos norādot PAU noteiktās prasības un norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko projektu Būvvalde izdos būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Būvvalde vērš uzmanību, ka turpmāk iesniedzot būvprojektus to saskaņošanai/ akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot Ministru kabineta noteikumos noteiktās formas iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 1.oktobra Būvvalde vairs neveiks būvprojektu saskaņošanu/ akceptēšanu. Tā vietā Būvvalde izsniegs būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, jeb atteiks izsniegt būvatļauju.

Gadījumos, kad iesniegtajam būvprojektam nebūs pievienots iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu, tā izskatīšana Būvvaldē tiks atteikta.

Ja līdz 2014.gada 1.oktobrim ir izsniegta būvatļauja, saņemt būvatļauju ar nosacījumiem nebūs nepieciešams.

Detalizētu būvniecības procesu turpināšanas un pabeigšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas Ministru kabinetā pieņemti 19.08.2014.
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40309793

Author: Mārtiņš