Latvijas Zemes fonds četros gados lauksaimniekiem iznomājis vairāk nekā 500 īpašumus gandrīz 11 000 ha platībā

INFOGRAFIKA

Pirms četriem gadiem, 2015. gada 1. jūlijā, darbību sāka Latvijas Zemes fonds (LZF), kas izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām mūsdienās un nākamajām paaudzēm.

Četru gadu darbības laikā ZF kopumā ir izskatījis 2294 pieteikumus un iegādājies (ieskaitot reversās nomas darījumu rezultātā iegūtos īpašumus) 580 nekustamos īpašumus 11 000 ha platībā par kopējo summu 31,06 miljoni eiro, iznomājis 570 īpašumus 10 850 ha platībā, bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 389 ha.

Lai sasniegtu mērķus, LZF stratēģijā paredzēts  līdz 2021. gada beigām uzkrāt LIZ aptuveni 18 000 ha apmērā, to iznomājot lauksaimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā 7000 ha ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām īpašumu pārdevējiem. LZF pārvaldītāja – Attīstības un finanšu institūcijas “Altum” – sniegtā informācija liecina, ka pie pašreizējās darījumu aktivitātes šis mērķis varētu tikt sasniegts jau līdz 2020. gada beigām. Pēc esošo mērķu sasniegšanas tiks izvirzīti jauni, lai sekmētu LIZ atgriešanu lauksaimniecībā un iesaistīšanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Pieprasījums pēc LZF pakalpojumiem saglabājas augsts un ir ar pieaugošu tendenci.

Visi LZF īpašumi galvenokārt tiek iznomāti Latvijas lauksaimniekiem. LZF darījumu aktivitāte ir tipiska Latvijai – lielāka aktivitāte vērojama Zemgalē un mazāka Latgalē.

Kopš 2017. gada oktobra ir mainīti nosacījumi un jau pusotru gadu LZF piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam jeb tā saucamo reversās nomas pakalpojumu. Reversā noma dod iespēju lauksaimniekiem stabilizēt ražošanu un sakārtot naudas plūsmu īstermiņā. Tā ir unikāla iespēja sakārtot uzņēmumu, nemainot īpašnieku struktūru un neuzņemoties papildus finanšu saistības. Pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma ir lielāks, nekā sākotnēji tika plānots.  Reversās nomas darījumu ietvaros LZF jau ir iegādājies 204 nekustamos īpašumus vairāk nekā 3800 ha platībā par kopējo summu 11,3 miljoni eiro.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška