Noteikta jaunu saistību uzņemšana lauku attīstības platību maksājumiem

Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Noteikumi papildināti ar atsevišķiem jauniem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana 2019. un 2020. gadā būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apmēra līdz šī plānošanas perioda beigām. Izvērtējot finansējuma izlietojumu, konstatēts, ka pasākumā “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi” atbalsta izmaksa pēc 2018. gada vairs nav turpināma, savukārt no 2019. gada jaunas piecu gadu saistības vairs nebūs iespējams uzņemties pasākumos “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” un “Rugāju lauks ziemas periodā”, bet no 2020. gada – arī pasākumā “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”. Tas saistīts arī ar kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada periodam sasniedzamo mērķu rādītāju izpildi un saistību izpildei rezervētā finansējuma apjomu. Atbalsta pretendenti, kuriem piecu gadu saistības beigsies 2019. gadā, tās varēs pagarināt par gadu, tā nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpildes nepārtrauktību starp diviem plānošanas periodiem.

Grozījumi paredz, ka atbalsta pretendentam aprēķinātais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts netiks samazināts situācijā, ja 2019. gadā tiks konstatēta regulas atsevišķu noteikto mērķu neizpilde, ievērojot 2017. un 2018. gadā nelabvēlīgo laikapstākļu izraisītās negatīvās sekas.

Noteikumos veikti vēl atsevišķi tehniska rakstura precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška