Uzlaboti nosacījumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektiem

Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā par valsts un ES atbalsta piešķiršanu darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju.

Grozījumi paredz, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā vietējā pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā varēs radīt un labiekārtot vietējās produkcijas realizēšanai paredzēto vidi – tirgus laukumu, tirdzniecības vietu. 

Turpmāk projektā varēs paredzēt arī pamatlīdzekļu, kas nav stacionāri novietojami, izmantošanu ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (pašnodarbinātai personai) atrodas vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas. Šādas izmaiņas palīdzēs nodrošināt atbalsta pretendentam projekta ilgtspēju un saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju un arī labumu VRG darbības teritorijai.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā darbībā “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana” (5.1.2.) atbalstu varēs saņemt arī lauksaimniecības produktu pārstādei, kuras gala produkts būs pārstrādāts pārtikas produkts.

Lai samazinātu administratīvo slogu un novērstu veicamo darbību dublēšanos, turpmāk atbalsta pretendentam pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem būs jāiesniedz, sākot ar ceturto (nevis pirmo) gadu pēc projekta īstenošanas, kad būs jāpierāda projektā plānoto saimnieciskās darbības rādītāju izpilde.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška