Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Vaiņodes novada dome (reģ. nr. 90000059071 Raiņa iela 23a, Vaiņodē, LV-3435), paziņo, ka projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā”, nr. 3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē” ID. nr. VND-2012/4/KF, pēc 2012. gada 25. maija iepirkuma komisijas sēdes, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA ”Ģrobiņas SPMK”, reģ nr.42103005771, ar piedāvāto līgumcenu 1. posmam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu un sūkņu staciju izbūve” LVL 649 933.33 (bez PVN).

.

Author: Mārtiņš