„Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē.”

Vaiņodes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, izsludina iepirkuma procedūru būvniecības pakalpojumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē.” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND- 2013/1/KF.
Iepirkumu procedūra tiek veikta projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā”, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 ietvaros.
Iepirkuma priekšmets ir notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdensvada izbūve, pašteces un spiedvadu kanalizācijas tīklu izbūve Vaiņodes ciematā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.
Nolikums un tehniskā dokumentācija pieejami Vaiņodes novada domes mājas lapā www.vainode.lv sadaļā „Iepirkumi” (Novads- pašvaldība,- iepirkumi). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 12. februārim plkst. 11.00. Vaiņodes novada domē, augšminētajā adresē.
Kontaktpersona Oskars Zvejs, t. 63464500, e-pasts: projekti@vainode.lv.

Author: Mārtiņš