Notikusi tikšanās ar novada lauku uzņēmējiem!

Kā jau iepriekš informēts, Vaiņodes novada pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektu konkursā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas plāniem. Vaiņodes novadam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 (18.08.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1, pielikumam, plānošanas periodā ir pieejams atbalsts 740 000 EUR apmērā. Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām.

2015. gada 14. oktobrī un 5. novembrī tika organizētas tikšanās ar Vaiņodes novada lauku uzņēmējiem, lai apspriestu ceļu atlases kritērijus un kopīgi vienotos par ceļu posmiem, kurus būtu jāiekļauj projekta pieteikumā. Apspriešanās rezultātā tika nolemts projektā iekļaut 8 ceļu posmus, kuru pārbūve ir nozīmīga vietējiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Nākamais solis ir izvirzīto kritēriju apstiprināšana domes sēdē un šo ceļu posmu pārbūves iekļaušana attīstības programmas plānoto pasākumu sadaļā.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktā ir noteikts, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un pašvaldības dome apstiprina aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu.

20151105_101041

20151105_101058

20151105_101109

20151105_110447

Author: Armands Radzuška