NVA aicina darba devējus veidot subsidētās darba vietas jauniešiem.

NVA_proj.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) „Jauniešu garantijas” ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanu un aicina darba devējus – komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus – pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu.

Pieņemot darbā NVA reģistrēto nelabvēlīgākā situācijā esošo jaunieti, darba devējs no NVA saņems dotāciju 50% apmērā no mēneša darba algas, ko darba devējs noteiks pats. Taču jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 320 euro. Tātad jaunieša alga var būt, piemēram, 700 euro, bet NVA segs ne vairāk par 320 euro.

Savukārt, ja darba devējs pieņems darbā jaunieti ar invaliditāti, no NVA viņš saņems ikmēneša darba algas dotāciju vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā (320 euro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai jaunieša ar invaliditāti vajadzībām – līdz 711 euro.

Tāpat NVA segs ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, un tas attieksies uz biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas nodarbinās bezdarbnieku šādās profesijās – asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs.

NVA dotēs arī ikmēneša darba algu darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (160 euro).

Tāpat NVA dotēs ikmēneša izmaksas par asistentu pakalpojumiem (jauniešiem ar invaliditāti) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (160 euro) un izmaksas par veselības pārbaužu veikšanu katram jaunietim ar invaliditāti.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Ja rodas neskaidrības, jāsazinās ar NVA filiāli (Pieteikuma veidlapa pieejama NVA mājaslapā, to var saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā ir plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācijau skatīt NVA mājaslapā.

3.solis NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi.

 

NVA aicina darba devējus subsidētajās darba vietās pieņemt darbā jauniešus, kuri vismaz pusgadu ir bez darba un tikpat ilgi ir NVA uzkaitē; kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem; kuriem ir invaliditāte, kā arī mazākumtautību jauniešus bezdarbniekus; kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas nelabvēlīgākā situācijā esošam jaunietim palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas pirmajos trīs mēnešos, bet jaunietim ar invaliditāti – visu pasākuma īstenošanas laiku.
Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama NVA filiālēs un NVA mājaslapā sadaļā „Darba devējiem” „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (Pasākumi noteiktām personu grupām)”.

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Author: Mārtiņš