NVA piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem jaunas mācību programmas digitālo prasmju apguvei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros reģistrētajiem klientiem, kuriem nepieciešams pilnveidot  darba tirgū pieprasītās profesionālās zināšanas un prasmes, piedāvā iespēju iesaistīties jaunu profesionālās pilnveides programmu un profesionālās tālākizglītības modulāro programmu apguvē.  Ievērojot Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, mācības notiek attālināti.

Darba tirgus digitālās transformācijas gaita paātrinās: notiek strauja darba procesu digitalizācija un automatizācija, tiek ieviesti jauni nodarbinātības veidi, aizvien vairāk pakalpojumu uzņēmumi un iestādes piedāvā tiešsaistē. Gan darba devēju prasības dažādām profesijām, kas minētas, reģistrējot vakances NVA, gan darba devēju aptauju rezultāti liecina, ka strauji pieaug pieprasījums pēc digitālajām prasmēm. Darba ņēmēju nepārtrauktā profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide mūsdienās ir nepieciešamība.

Digitālo prasmju apguvei NVA šogad ir būtiski paplašinājusi profesionālās pilnveides izglītības programmu sarakstu, piedāvājot reģistrētajiem bezdarbniekiem desmit jaunas datorikas izglītības programmas:

 • Agile projektu vadība;
 • Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām);
 • Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām);
 • Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām);
 • Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām);
 • IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām);
 • IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana;
 • 3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām);
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā;
 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai.

Lai reģistrētie bezdarbnieki varētu iegūt kvalifikāciju tādās profesijās kā programmēšanas tehniķis, datorsistēmas tehniķis, telekomunikāciju tehniķis, elektronikas tehniķis, NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm šogad piedāvā arī astoņu jaunu profesionālās tālākizglītības programmu moduļu apguvi:

 • Vienkāršu algoritmu izstrāde;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (EIKT) pamatprocesi un darbu veidi;
 • EIKT drošības politikas veidošana;
 • EIKT produktu izstrāde;
 • Lietotnes programmēšana;
 • Programmēšanas tehnoloģijas;
 • Sistēmu programmēšana;
 • Servera izvēle un uzstādīšana. 

Atgādinām, ka apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Komisijas sastāvā iekļauti Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvji un eksperti.

Mācības tiek organizētas pēc kuponu metodes, ņemot vērā bezdarbnieka iepriekš iegūtās prasmes un izglītību. Bezdarbnieks vai darba meklētājs, kurš atbilst pasākuma mērķa grupas kritērijiem, saņem apmācību kuponu rindas kārtībā. Izglītības iestādi, kurā mācīties, bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas pats, izmantojot NVA piedāvāto izglītības iestāžu sarakstu, vai patstāvīgi. Mācību laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 5 eiro par vienu mācību dienu.

Detalizētāka informācija  par NVA piedāvātajām apmācībām un izglītības programmu saraksti pieejami šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-iespejas

Author: Armands Radzuška