Par meža ugunsnedrošā laikaposma uzsākšanu

Informējam, ka Valsts meža dienesta ģenerāldirektors, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar 20.04.2020. rīkojumu Nr.65. noteicis meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot  ar 2020. gada 24. aprīli.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no 24. aprīļa,  uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko nosaka “Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Bez tam informējam, ka pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma veic meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas. Lūdzam, iespēju robežās par augstākminēto informēt iedzīvotājus.

Virsmežzinis I.Sarma
Sarma 29286049 indulis.sarma@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

Author: Armands Radzuška