Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

2019. gada 13. decembrī kustamas mantas izsolē par kustamo īpašumu Traktors K-701, reģ. Nr. T6016LF, kustamo īpašumu nosolīja SIA “SB AGRO”, par EUR 2560.00 ar PVN (17.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 18, 16.p.)

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu – traktoru K-701, reģ.nr.T6016LF,

Izsole notiek 13.12.2019., plkst. 11.00. Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var katru darba dienu līdz 12.12.2019., plkst 15.00 Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sekretariātā vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sadaļā izsoles.

Izsoles sākumcena 2420.00 EUR.

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 242.00 un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 0551 0177 2752 4

Author: Armands Radzuška