Paziņojums par Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoli

Tiek izsludināta Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsole.

Izsoles priekšmets: Vaiņodes Kultūras nama ēdnīcas telpu daļas un to funkcionēšanai nepieciešamo un Iznomātāja uzstādīto neatdalāmi saistīto iekārtu nomas tiesības, kas atrodas Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435.

Iznomājamā platība 400 m2.

Izsole notiek 2018. gada 16. maijā plkst. 14.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē.

Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.28 (nulle euro 28 centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir EUR 0.03 (nulle euro 03 centi) par 1 m2.

Pieteikšanās līdz 2018. gada 15. maija plkst. 15.00

Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv vai Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška