Paziņojums par transportlīdzekļa OPEL VIVARO HD 4345 izsoli

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz kustamas mantas transportlīdzekļa OPEL VIVARO HD 4345 atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena: EUR 4156,00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro, 00 centi).
Izsoles solis: EUR 20,00 (divdesmit euro,00 centi).
Izsoles nodrošinājums: 10% euro no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 415,60 (četri simti piecpadsmit euro, 60 centi).
Dalības maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vaiņodes novada pašvaldības sekretariātā darba laikā līdz 2015.gada 15. jūlija plkst.10:00.
Automašīnas izsole notiek Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2015.gada 15. jūlija, plkst. 11.00
Izsoles noteikumi www.vainode.lv

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška