Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659 – 5.9 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. februārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 5.9 ha platībā, Arturs Pragulbickis, nosolīja 1ha par cenu EUR 21,82 EUR , (27.02.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 3, 6.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 30.01.201911.02.2019 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 11,82 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 12.02.2019., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Author: Armands Radzuška